กำหนดการสอบ ตารางสอบกลางภาค และตารางสอบ PRE O-NET ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2/2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6