โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

คู่มือการรับนักเรียน

ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนโควตา และนักเรียนทั่วไป ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี การแสดง และกีฬา ประเภทโควตา

ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทย์ - คณิต ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563

ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลป์ - ภาษาจีน ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563


โทรศัพท์ 077-272-061
โทรสาร 077-288-485
Website : http://www.thepmitr.ac.th

  • ระดับปฐมวัย

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
  • ห้องเรียน Intensive English Program (IEP)

  • จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง และฝึกสมาธิ