ผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา         
             
                     
    บาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์    บาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ    
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา       ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา      
                     
           ซิสเตอร์พวงผกา   ราชธน          
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา        
     
 
             
           
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ       ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล      ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับมัธยม   ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา   ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                     
    20160614095852 8735f167 me   20160614095852 e6973904 me
 ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับประถม    ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา    ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานปฐมวัย