ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ประถม มัธยม 

 สุขศึกษาและพละศึกษา

 ประถม  มัธยม

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ประถม  มัธยม

 ศิลปะ

ประถม  มัธยม 

วิทยาศาสตร์

ประถม  มัธยม 

 ภาษาไทย

ประถม  มัธยม 

 ภาษาต่างประเทศ

 ประถม มัธยม 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถม  มัธยม 

คณิตศาสตร์

ประถม  มัธยม 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประถม  มัธยม