ประกาศสอบปลายภาค 2/2560 

ระดับชั้น ประถม-มัธยม   

   เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ  ระดับชั้น ม.3  
   ระดับชั้น ม.1  ระดับชั้น ม.4  
   ระดับชั้น ม.2  ระดับชั้น ม.5  
  ระดับชั้นประถม 1 - 6