ประกาศโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

   เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ทุกห้องเรียน และทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

 

ชั้นประถมศึกษา 1
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5          
หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1            
 
ชั้นประถมศึกษา 2
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5          
 
ชั้นประถมศึกษา 3 
 ห้องที่ 1 ห้องที่ 2  ห้องที่ 3  ห้องที่ 4  ห้องที่ 5           
   หน้า1   หน้า1   หน้า1   หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2          
 
ชั้นประถมศึกษา 4
 ห้องที่ 1 ห้องที่ 2  ห้องที่ 3  ห้องที่ 4  ห้องที่ 5  ห้องที่ 6         
 หน้า1   หน้า1    หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า 1         
          
ชั้นประถมศึกษา 5
 ห้องที่ 1 ห้องที่ 2  ห้องที่ 3  ห้องที่ 4  ห้องที่ 5  ห้องที่ 6     ห้องที่ 7         
 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1 หน้า2    หน้า1      
 
ชั้นประถมศึกษา 6
 ห้องที่ 1 ห้องที่ 2   ห้องที่ 3 ห้องที่ 4   ห้องที่ 5 ห้องที่ 6  ห้องที่ 7       
 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1       
 
ชั้นมัธยมศึกษา 1
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6   ห้องที่ 7 ห้องที่ 8   ห้องที่ 9  
หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2   
 
ชั้นมัธยมศึกษา 2
 ห้องที่ 1 ห้องที่ 2   ห้องที่ 3 ห้องที่ 4  ห้องที่ 5  ห้องที่ 6  ห้องที่ 7  ห้องที่ 8  ห้องที่ 9  ห้องที่ 10 
หน้า1   หน้า1   หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1   หน้า1 
 
ชั้นมัธยมศึกษา 3
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6  ห้องที่ 7  ห้องที่ 8  ห้องที่ 9 
หน้า1 หน้า1  หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1    
 
ชั้นมัธยมศึกษา 4
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6  ห้องที่ 7  ห้องที่ 8  ห้องที่ 9   

หน้า1  หน้า2

หน้า1  หน้า2

หน้า1  หน้า2

หน้า1  หน้า2

หน้า1  หน้า2

หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1     
          
ชั้นมัธยมศึกษา 5
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6  ห้องที่ 7  ห้องที่ 8  ห้องที่ 9   
หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2   หน้า1   หน้า1    
 
ชั้นมัธยมศึกษา 6
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5  ห้องที่ 6 ห้องที่ 7   ห้องที่ 8 ห้องที่ 9   
หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2 หน้า1  หน้า2  หน้า1  หน้า2  หน้า1   หน้า1