logots

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2

   ลำดับที่ 1-27 

ลำดับที่ 28-55

 ลำดับที่ 56-83 ลำดับที่ 84-93