logots 

ประกาศ รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

 

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ห้องเรียนที่ 1

ห้องเรียนที่ 1

ห้องเรียนที่ 2

ห้องเรียนที่ 2

ห้องเรียนที่ 3

ห้องเรียนที่ 3

ห้องเรียนที่ 4

ห้องเรียนที่ 4

ห้องเรียนที่ 5