ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท นักเรียนทั่วไป

 มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน คณิต - ภาษา

 มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน วิทย์ - คณิต

 ลำดับที่ 1 - 34  ลำดับที่ 1 - 30  ลำดับที่ 1 - 33
 ลำดับที่ 35 - 67  ลำดับที่ 31 - 60  ลำดับที่ 34 - 44
 ลำดับที่ 68 - 99  ลำดับที่ 61 - 90  
ลำดับที่ 100 - 110  ลำดับที่ 91 - 100