[ กำหนดการรับนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ปีการศึกษา 2561 ]

 

                                                            - Download ใบมอบตัวและ หนังสือการสมัครเข้าเรียน

 

                                                            - กำหนดการ รับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

 

                                                            - กำหนดการรับนักเรียนโควตา และนักเรียนทั่วไป

 

   - ข้อมูลในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561