รายงานอันดับสมาชิกยอดนักอ่าน
                                               ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
                                                            จากอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 15
อันดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อสมาชิก จำนวนเล่ม
 1  21964  ด.ญ.อนามิกา  สารเขียว 28
 2 22191  ด.ช. รัชชานนท์  เกษเพชร 26
 3 27095  ด.ช.น่านน้ำ  แพงศรี 24
 4  26434  ด.ช.ปุณกัณต์  ปลอดสุวรรณ 23
 5  24517  ด.ญ.หทัยภัทธ  เบญจพิทัก์ดิลก 22
6 24494 ด.ช.ปัณณธร  กรดเสน 20
7 23586 ด.ช.ภูมิพัฒน์  คงช่วย 19
8 21813 ด.ญ.พิมพิสา  จันหวาน 19
9 21837 ด.ช.นัตทีชัย  หนูสังข์ 18
10 22893 ด.ญ.กานต์รวี  สรประดิษฐ์ 15
11 20978 ด.ญ.ชลิตา  เจริญรักษ์ 15
12 23178 ด.ช.นันฑิพัฒน์  โกละกะ 15
13 25489 ด.ช.ศุภนัฐ  คุ้มเอียด 14
14 20846 ด.ช.สุทธิรักษ์  หิรัญรัตน์ 14
15 27533 ด.ญ.รื่นฤดี  พงษ์พุ่ม 14