โครงสร้างกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                       
                     
                  ครูสุภาวรรณ    ครุฑคาบแก้ว    
                         หัวหน้ากลุ่มสาระ    
                       งานวัดผลกลุ่มสาระ    
         
                    ครูนิษา    เดชทิพย์พรพงศ์    
                        รองหัวหน้ากลุ่มสาระ    
         
          ครูภัสสร    เกียรติพิริยะ                     
                ครูลัดดา    เวชพิทักษ์
            ครูผู้สอนระดับประถม                    ครูผู้สอนระดับประถม                ครูผู้สอนระดับประถม
             งานทะเบียนและสื่อ                          เลขากลุ่มสาระ    
             ครูรพีพัฒน์     คงคำ                 ครูนฤมล     กาฬแก้ว                ครูบุนยธร      สุนทร                  ครูเดชา     ไทยมานิตย์
             ครูผู้สอนระดับมัธยม                  ครูผู้สอนระดับมัธยม                   ครูผู้สอนระดับมัธยม                     ครูผู้สอนระดับมัธยม
                                   
                                                          **********************************************************************************
 
       
                ครูสายใจ    แสงระวี    
              หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์     
     
         ครูกนกกาญจน์    หนูนาวี          ครูพรนภา   หล่อพันธ์  
           ครูผู้สอนระดับประถม           ครูผู้สอนระดับประถม  
   
      ครูจักรกฤช     ทองมา           ครูณัฎฐ์รียา   พรหมคีรี        ครูสรรเพชญ      สุวรรณมณี
      ครูผู้สอนระดับมัธยมต้น           ครูผู้สอนระดับมัธยมต้น            ครูผู้สอนระดับมัธยมต้น
             งานวัดผลกลุ่มสาระ
      ครูสุนิษา      อินทร์โสม       ครูพรรณทิพา   ก่อเกียรติสกุล              ครูไพสิฐ  สายอุบล
    ครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย         ครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย          ครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย
           เลขากลุ่มสาระ             งานทะเบียนและสื่อ           งานสารสนเทศกลุ่มสาระ