นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียนเทพมิตรคว้าแชมป์จักรยานประเภทลู่ ระดับนานาชาติ
18 พ.ย. 2564
นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
11 พ.ย. 2564
อบรมครูแกนนำ “การตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK”
10 พ.ย. 2564
ตรวจประเมินความพร้อมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site)
10 พ.ย. 2564
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
05 พ.ย. 2564
อบรมสัมมนา เรื่อง “ร่วมกันมองให้ไกลออกไปใน Global Compact on Education เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง”
05 พ.ย. 2564
ครูและบุคลากรร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การปกป้องคุ้มครอง
28 ต.ค. 2564
ผ่านการประเมินรอบที่ ๓ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
27 ต.ค. 2564
อบรมครูระดับปฐมวัย ห้องเรียนแห่งความสุข
25 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
07 ต.ค. 2564
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
23 ก.ย. 2564
ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ มาตรวจพิจารณา ความเหมาะสมของห้องเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
20 ก.ย. 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30 มี.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
27 มี.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
20 มี.ค. 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ระดับ ป.3 และ ป.6
12 มี.ค. 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม และ ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมฐาน ระดับ ป.1-ป.2
11 มี.ค. 2564
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 "
06 มี.ค. 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและทัศนศึกษาฐานการเรียนรู้ ป.4-ป.5
05 มี.ค. 2564
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
03 มี.ค. 2564
รางวัลครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
02 มี.ค. 2564
กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วย
01 มี.ค. 2564
กิจกรรม English Camp ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
25 ก.พ. 2564
กิจกรรมวันมาฆบูชาและบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษา
25 ก.พ. 2564
การฝึกภาคสนามออนไลน์ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 และ ปี 3
17 ก.พ. 2564
กิจกรรมทัศนศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5
12 ก.พ. 2564
ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ
05 ก.พ. 2564
ประกวดมารยาทไทย
02 ก.พ. 2564
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาวิชาทหาร
27 ม.ค. 2564
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ให้โรงเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
17 ม.ค. 2564
กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
17 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ครั้งที่ 2/2563
16 ธ.ค. 2563
พิธีประดับเข็ม
09 ธ.ค. 2563
กิจกรรม Back to school
09 ธ.ค. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙
07 ธ.ค. 2563
อบรมกฎหมายจราจรเบื้องต้น และอาสามัครจราจร
28 พ.ย. 2563
กิจกรรมวันน้อมรำลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน
16 พ.ย. 2563
กิจกรรมบริจาคโลหิต
02 พ.ย. 2563
ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 ต.ค. 2563
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
29 ต.ค. 2563
ประกวดมารยาทไทย ระดับอนุบาล
28 ต.ค. 2563
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2563
จิตอาสา ... ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะริมชายหาด
15 ต.ค. 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 2563
กิจกรรม English Camp ระดับอนุบาล 1 - 3
06 ต.ค. 2563
โครงการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
23 ก.ย. 2563
กิจกรรมธรรมะปฐมวัย และกิจกรรมหนูน้อยวัยใสหัวใจคุณธรรม
22 ก.ย. 2563
กิจกรรม "วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ"
21 ก.ย. 2563
สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
08 ก.ย. 2563
โรงเรียนพลังงานชุมชน
20 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับปฐมวัย
11 ส.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
11 ส.ค. 2563
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563
กิจกรรมบริจาคโหลิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
03 ส.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เวทคณิต ศาตร์แห่งการคิดเลขเร็ว"
11 ก.ค. 2563
มาตรการการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
01 ก.ค. 2563
กิจกรรม "Happy School น้ำดื่มเพื่อน้อง" เพื่อดูแลคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้
30 มิ.ย. 2563
อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอนามัยในการป้องกันโรคโควิด 19
23 มิ.ย. 2563
การตรวจ ติดตาม เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
16 มิ.ย. 2563