นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิจิตรา ไทยปาน
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/1 CER
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เหล้า
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/1 CER
นางแววตา เสถียรรังสฤษดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางนิตยา แก้วชลคราม
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/2
นางวิภารัตน์ พรหมภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/3
นายวิศรุต เสืออินโท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นายวัชรินทร์ อินทร์สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/4
นางสาววิชุตา คีรีมา
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/4
นางวัลลวดี ศรีสมบัติ
ครู
ครูประจำชั้น ป.5/5