นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางรวิกานต์ เหลาทอง
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/1
นางศจีวันทย์ ช่วยเกิด
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/1
นางปิยธิดา ทองปลูก
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางขนิษฐา พูนพิพัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวศิริรัตน์ ปานเนียม
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/3
นายจักรกฤช ทองมา
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/4

นางสิริการย์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/4
นายอุดม ฉัตรบรรยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวขวัญใจ ชูโชติ
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/6