ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางศจีวันทย์ ช่วยเกิด
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/1 CER
นางปิยธิดา ทองปลูก
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/2 CER
นางสาวณัฐวดี ใจเย็น
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/2 CER

นางขนิษฐา พูนพิพัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวสิรารัตน์ ทีปธนานนท์
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสิริการย์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/4

นายจักรกฤช ทองมา
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/4
นายอุดม ฉัตรบรรยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/5
นางสาวศิริรัตน์ ปานเนียม
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/5

นางสาวขวัญใจ ชูโชติ
ครู
ครูประจำชั้น ป.6/6