ระดับชั้นอนุบาล
นางกัณนิกา ทองโชติ
ครู
ครูประจำชั้น เด็กเล็ก A
นางจุรีรัตน์ สกุลธนา
ครู
ครูประจำชั้น เด็กเล็ก B
นางอ้อยใจ พัฒนเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น เด็กเล็ก B

นางอรสา หรรษพลางกูร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1 IEP
นางสาวธิดารถ ผิวนวล
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1 IEP
นางจริยา เมืองเดิม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2 IEP

นางสาวพุทธพร กังก๋ง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2 IEP
นางรัชดาพร โสมขันเงิน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3 ทั่วไป
นางปรีดา เขจรรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3 ทั่วไป

นางสาวศิริพร แวดือราปู
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1 IEP
นางเย็นตา ชูสกุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2 IEP
นางสาวปีย์วรางค์ จิรกานต์สุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3 IEP

นางสุขปองกานต์ อภิรมรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4 ทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ กาฬแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5 ทั่วไป
นางสาวณัฐกานต์ น้อยแนม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1 IEP

นางสาวอรอัญ ศิริรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2 IEP
นางบุญญา ย้อยยางทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3 IEP
นางญานี จ่าแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4 IEP

นางกฤษณี คุ่ยสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5 ทั่วไป
นางสาวสุประวีณ์ ลิ้มอิ่ม
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5 ทั่วไป
นางสาวพลอยปภัส อุดมสัตยานุกิจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6 ทั่วไป

นางสาวชัญญา ลาดจันทึก
บุคลากรทางการศึกษา
ครูโภชนาการ ปฐมวัย
นางอัญชลี ศรีสมทรัพย์
ครู
ครูพิเศษประจำห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย
นางสาวสุพัตรา อุตมะโยธิน
บุคลากรทางการศึกษา
ครูธุรการ

นางสาวดลนภา คุ่ยสวัสดิ์
ครู
ครูพิเศษประจำห้องคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย
นางสาวขรรค์ทอง พร้อมประเสริฐ
ครู
ครูพละ ปฐมวัย