นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายนิวัฒน์ หมัดปาด
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/1 ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
นางวนิดา ประยุทธยรรยง
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/1 ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
นางเสาวภา จารุรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/2 ห้องเรียนทั่วไป

นางสิริกิติยา ยิ่งยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/3 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวพรนภา หล่อพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/4 ห้องเรียนทั่วไป
นางหทัยรัตน์ หนูทอง
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/5 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวกานต์พิชชา อ่อนแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/6 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวจตุพร โมสิกรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/6 ห้องเรียนทั่วไป
นางอรุณี หีตเสมียน
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/7 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวเกษรา เกิดแป้น
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/7 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวนันทิยา หมวดสีอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/8 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวพรวิณีย์ จันทระ
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.1/8 ห้องเรียนทั่วไป

นางอุไร ใจปลื้ม
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/9 ห้องเรียนทั่วไป
นายไชยวิจักขณ์ รัตนารมย์
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.1/9 ห้องเรียนทั่วไป
นายเอกพล วงศ์ประจันต์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/10 ห้องเรียน SMT