นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางวนิดา กระสินธุ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/2
นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/3
นายกิตติ์ พรหมสงฆ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/3

นางอุไร ใจปลื้ม
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/4
นางประพิศ บุญช้าง
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/5
นางสาวนันทิยา หมวดสีอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/5

นางสาวกานต์พิชชา อ่อนแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/6
นางหทัยรัตน์ หนูทอง
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/6
นายวีระศักดิ์ สกุลอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/7

นางเสาวภา จารุรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/7
นางสาวพรนภา หล่อพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/8
นางสาวรัศมี ชาติเพียร
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/8

นายเอกพล วงศ์ประจันต์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/9