นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางวนิดา กระสินธุ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/2
นายภูริวัฒน์ ชลสินธุ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/2
นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/3

นายกิตติ์ พรหมสงฆ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/3
นางอุไร ใจปลื้ม
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/4
นางประพิศ บุญช้าง
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/5

นางสาวนันทิยา หมวดสีอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/5
นางสาวกานต์พิชชา อ่อนแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/6
นางหทัยรัตน์ หนูทอง
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/6

นายวีระศักดิ์ สกุลอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/7
นางเสาวภา จารุรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/7
นางสาวพรนภา หล่อพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/8

นางสาวรัศมี ชาติเพียร
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/8
นายเอกพล วงศ์ประจันต์
ครู
ครูประจำชั้น ม.1/9