ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวจิณณ์ณัฐตา พรหมคีรี
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/1 ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
นางสาวอำพรรัตน์ หนูเสน
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/2 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวมาศสุภา อาชาฤทธิ์
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.2/2 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวณัฏฐ์รียา พรหมคีรี
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/3 ห้องเรียนทั่วไป
นางนิศากร พันธ์ประทุม
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/4 ห้องเรียนทั่วไป
นางพนิดา รักญาติ
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/6 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวธนิตา เนตรรุ่ง
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/7 ห้องเรียนทั่วไป
นายพสุชา อาจณรงค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/7 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวธัญญาภรณ์ ด่านหน้า
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/9 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวจารุรัตน์ มานะรุ่งเรือง
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.2/9 ห้องเรียนทั่วไป
นายอนันต์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ม.2/10 ห้องเรียนทั่วไป
นายชนก ณ วาโย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ม.2/11 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวโสภิตา ชูจินดา
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/12 ห้องเรียน SMT