นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายชนก ณ วาโย
ครู
ครูประจำชั้น ม.2
นางสิริกิติยา ยิ่งยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/1
นางสาวธัญญาภรณ์ ด่านหน้า
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/2

นางสาวธนิตา เนตรรุ่ง
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/3
นายอนันต์ อินทร์จันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/3
นางสาวอัจฉราวดี สิริติกิจ
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/4

นางสาวภาวิณี เพ็ชรบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/4
นายวิโชติ ครุฑคาบแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/5
นางประสิตา คงเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/5

นางพนิดา รักญาติ
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/6
นางสาวณัฏฐ์รียา พรหมคีรี
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/6
นางอรุณี หีตเสมียน
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/6

นางสาวโสภิตา ชูจินดา
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/7
นางสาวอำพรรัตน์ หนูเสน
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/8
นางนิศากร พันธ์ประทุม
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/9