นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวจิณณ์ณัฐตา พรหมคีรี
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/1 ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
นางสาวอำพรรัตน์ หนูเสน
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/2 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวมาศสุภา อาชาฤทธิ์
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.2/2 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวณัฏฐ์รียา พรหมคีรี
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/3 ห้องเรียนทั่วไป
นางนิศากร พันธ์ประทุม
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/4 ห้องเรียนทั่วไป
ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิล
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/5 ห้องเรียนทั่วไป

นางพนิดา รักญาติ
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/6 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวธนิตา เนตรรุ่ง
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/7 ห้องเรียนทั่วไป
นายพสุชา อาจณรงค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/7 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวธัญญาภรณ์ ด่านหน้า
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/9 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวจารุรัตน์ มานะรุ่งเรือง
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.2/9 ห้องเรียนทั่วไป
นายอนันต์ อินทร์จันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ม.2/10 ห้องเรียนทั่วไป

นายชนก ณ วาโย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ม.2/11 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวโสภิตา ชูจินดา
ครู
ครูประจำชั้น ม.2/12 ห้องเรียน SMT