ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางประสิตา คงเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/1 ห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ
นายธนชิต ช่วยสุ้น
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/2 ห้องเรียนทั่วไป
นางวรรณา นาคพิน
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/2 ห้องเรียนทั่วไป

นางอุษา บุญทองสังข์
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/3 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวศศิเกตุ ทีปธนานนท์
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.3/3 ห้องเรียนทั่วไป
นายรพีพัฒน์ คงคำ
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/4 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวถกลรัตน์ คงชื่น
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/4 ห้องเรียนทั่วไป
นายสรรเพชญ สุวรรณมณี
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/5 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวชยุฎา ครุฑคาบแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/5 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวปิยะวรรณ คุณแสง
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/6 ห้องเรียนทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา เพชรสลับแก้ว
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.3/6 ห้องเรียนทั่วไป
นายกัมปนาท นาคพังกาญจน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/7 ห้องเรียนทั่วไป

นางอรอุมา เกิดแป้น
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.3/7 ห้องเรียนทั่วไป
นายวิภาค ศรีสมทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/8 ห้องเรียนทั่วไป
นางสาวอัญชลี ชิตกุล
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/8 ห้องเรียนทั่วไป

นางสาวรุจิรา ภูมิไชยา
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/9 ห้องเรียนทั่วไป
นายวุฒิชัย อำนวยเวช
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/9 ห้องเรียนทั่วไป
นางสุกัญญา ราชวิเชียร
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/10 ห้องเรียน SMT