นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวชยุฎา ครุฑคาบแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/1
นายรพีพัฒน์ คงคำ
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/2
นางสาวรุจิรา ภูมิไชยา
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/2

นายสรรเพชญ สุวรรณมณี
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/3
นางอุษา บุญทองสังข์
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/3
นางวรรณา นาคพิน
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/4

นายวุฒิชัย อำนวยเวช
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/4
นายนิวัฒน์ หมัดปาด
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/5
นายธนชิต ช่วยสุ้น
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/6

นางสาวถกลรัตน์ คงชื่น
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/6
นายวิภาค ศรีสมทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/7
นางสาวปิยะวรรณ คุณแสง
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/7

นางสาวจิรา โซ่โดบ
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/8
นายกัมปนาท นาคพังกาญจน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/8
นางสุกัญญา ราชวิเชียร
ครู
ครูประจำชั้น ม.3/9