ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายสมบัติ ศรีเมือง
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/1 ห้องศิลป์-ภาษาจีน
นางสาวนฤมล กาฬแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/2 ห้องศิลป์-ทั่วไป
นางสาวธนภรณ์ เนตรเจริญ
บุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ม.4/2 ห้องศิลป์-ทั่วไป

นางรัตน์ชนก ประดับ
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/3 ห้องศิลป์-สังคม
นางสาวเบญจมาศ รอดสุข
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/4 ห้องศิลป์-คำนวณ
นายประสิทธิ์ เสวกวัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ม.4/4 ห้องศิลป์-คำนวณ

นางพนิดา หัสโสะ
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/5 ห้องศิลป์-คำนวณ
นายจิตติน เพลงสันเทียะ
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/5 ห้องศิลป์-คำนวณ
นางสุภาวดี ชัยสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/6 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิทย์ทั่วไป)

นายไพสิฐ สายอุบล
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/6 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิทย์ทั่วไป)
นางสาวหนึ่งฤดี กูหมาด
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/7 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิทย์ทั่วไป)
นางสาวอนงค์ กุลน้อย
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/8 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์)

นางรุ่งรัตน์ วงศ์อินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/9 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMT)
นายนพดล ประยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/9 ห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMT)