นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่า
ครู
ครูประจำชั้น ม.4
นางสาวนฤมล กาฬแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/1
นายปิยะพงษ์ ธรรมบำรุง
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/1

นางสาวหนึ่งฤดี กูหมาด
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/2
นายประสิทธิ์ เสวกวัง
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/2
นางสุภาวดี ชัยสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/3

นายไพสิฐ สายอุบล
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/3
นางพนิดา หัสโสะ
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/4
นายจิตติน เพลงสันเทียะ
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/4

นางสาวจิณณ์ณัฐตา พรหมคีรี
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/5
นางรัตน์ชนก ประดับ
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/5
นางสาวอนงค์ กุลน้อย
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/6

นายสมบัติ ศรีเมือง
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/7
นางสาวเบญจมาศ รอดสุข
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/7
นางรุ่งรัตน์ วงศ์อินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/9

นายนพดล ประยงค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.4/9