นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/1
นายจิรพีร์ มีสม
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/1
นางสาวนิภาวรรณ เทพีรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/2

นายเกียรติวัฒน์ สมณะ
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/2
นายพรพงศ์ เพชรพิรุณ
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/3
นางสาวกนกอร แดงเนื่อง
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/3

นางเลขา พรพลประชาสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/4
นายบุนยธร สุนทร
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/4
นางสาวนวรัตน์ เลาวิลาศ
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/5

นางสาวเบญจวรรณ สุรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/6
Mr.ภาสกร แซ่ตั้น
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/7
นางสาวสุธิดา ทองด้วง
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/7

นางสาวลัดดาวรรณ ชูนาวา
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/8