นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/1
นายจิรพีร์ มีสม
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/1
นางสาวนิภาวรรณ เทพีรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/2

นายพรพงศ์ เพชรพิรุณ
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/3
นางสาวกนกอร แดงเนื่อง
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/3
นางเลขา พรพลประชาสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/4

นายบุนยธร สุนทร
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/4
นางสาวนวรัตน์ เลาวิลาศ
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/5
นางสาวเบญจวรรณ สุรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/6

Mr.ภาสกร แซ่ตั้น
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/7
นางสาวสุธิดา ทองด้วง
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/7
นางสาวลัดดาวรรณ ชูนาวา
ครู
ครูประจำชั้น ม.5/8