ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวลัดดาวรรณ ชูนาวา
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/1 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
นางสาวนิภาวรรณ เทพีรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/1 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
นางสาวกนกอร แดงเนื่อง
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/2 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นายปิยะพงษ์ ธรรมบำรุง
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/2 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
Mr.ภาสกร แซ่ตั้น
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/4 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ
นางดรุณวรรณ บุณยะวรรธนะ
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/4 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ

นางสาวเบญจวรรณ สุรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/5 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ
นายจิรพีร์ มีสม
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/5 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ
นางเลขา พรพลประชาสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/6 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ

นายบุนยธร สุนทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ม. 5/6 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ
นางสาวนวรัตน์ เลาวิลาศ
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/7 ห้องเรียน ศิลป์ - คำนวณ
นางสาวสุธิดา ทองด้วง
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/8 ห้องเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน

นายพรพงศ์ เพชรพิรุณ
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/8 ห้องเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน
นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ม. 5/9 ห้องเรียน ส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทย์ - คณิต