นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายอธิพล วงศ์ธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/2
นายอดิศักดิ์ ศรีสำอางค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/3
นางสาวกานต์นรี คงจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/3

นางสาววรารัตน์ หะรินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/3
นายจามร บุญเปลื้อง
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/4
นางสาวพีรนันท์ วันชา
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/4

นางชุติมา ศรีโชติ
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/5
นายพรชัย สุชีวพลานนท์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/5
นายธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/6

นายสิทธิพร ชุลีธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/7
นางเปรมยุดา ณ วาโย
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/8
นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/9