ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/1 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
นายกัลยวรรธน์ สุวรรณมณี
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/2 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
นายอธิพล วงศ์ธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/2 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นายพรชัย สุชีวพลานนท์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/3 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ
นางสาวจิรา โซ่โดบ
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/3 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ
นางชุติมา ศรีโชติ
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/4 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ

นางสาวพีรนันท์ วันชา
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/4 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ
นายจามร บุญเปลื้อง
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/5 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ
นางสาววรารัตน์ หะรินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/5 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ

นายสิทธิพร ชุลีธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/6 ห้องเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ
นางเปรมยุดา ณ วาโย
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/7 ห้องเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน
นายอดิศักดิ์ ศรีสำอางค์
ครู
ครูประจำชั้น ม.6/8 ห้องเรียน ส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทย์ - คณิต