นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ห้อง IEP
นางจริยา เมืองเดิม
ครู
นางกฤษณี คุ่ยสวัสดิ์
ครู
นางเย็นตา ชูสกุล
ครู

นางบุญญา แซ่ภู่
ครู
นางญานี จ่าแก้ว
ครู
นางสาวศิริพร แวดือราปู
ครู

นางสาวปีย์วรางค์ จิรกานต์สุวรรณ
ครู
นางสุขปองกานต์ อภิรมรัตน์
ครู
นางอรสา หรรษพลางกูร
ครู

นางสาวอรอัญ ศิริรักษ์
ครู
นางสาวณัฐกานต์ น้อยแนม
ครู