นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางอรพันธ์ มีชัย
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/1 CER
นางสาวธนิดา ปรีชามารถ
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางภัสสร เกียรติพิริยะ
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาววันดี วิชัยดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางลัดดาวัลย์ อินทร์ทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/3
นางวาสนา ม่วงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวพัชนี ศรีประดิษฐ
ครู
ครูประจำชั้น ป.2/4