นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิล
ครู
ครูประจำชั้น ป.3
นางนฤมล ยศถา
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางสายใจ แสงระวี
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาระภี แสงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวเบญจพร แดงเพชร
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวนิภาพร ตันติเวชวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางจีระภา หอมกอ
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/4
นางวาสนา เนตรเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/4
นางสาวธนิดา ปรีชามารถ
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/5