นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสายใจ แสงระวี
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/1 CER
นางสาวเบญจพร แดงเพชร
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/2 CER
นางสาระภี แสงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/2 CER

นางสาวศศิธร เพชรสงวน
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/3
นางสาวนิภาพร ตันติเวชวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/3
นางวาสนา เนตรเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ครูประจำชั้น ป.3/4

นางจีระภา หอมกอ
ครู
ครูประจำชั้น ป.3/4