นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางเรณู พรหมเมือง
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/1
นางสาวสุดา นุ้ยนวล
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/2
นางนิตยา แก้วชลคราม
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางธัญธิดา บุญชุม
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/2
นางระพีพรรณ อินทรเจียว
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/3
นางสาวธนิดา วิรุณ
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/4
นายสานิตย์ ซุ่นกี่
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/4
นางสาวอมรา พรมพุ่ม
ครู
ครูประจำชั้น ป.4/5