บุคลากรปี 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 87,699 ครั้ง

 

บุคลากรโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 

 

นายชาญชัย  ชื่นพระแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ   แยกตามตำแหน่ง  
1. ผู้ชาย        ทั้งหมด    48 คน  1. ผู้รับใบอนุญาต  1 คน
2. ผู้หญิง    ทั้งหมด   146 คน  2. ผู้จัดการฯ   1 คน
  รวมทั้งหมด   194 คน  3. ผู้อำนวยการฯ   1 คน
     4. ครู   161 คน
     5. ครูชาวต่างประเทศ   3 คน
     6. บุคลากรทางการศึกษา   24 คน
     7. พี่เลี้ยง   3 คน
     8. อื่นๆ(ครูที่ไม่บรรจุ)   0 คน