นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

line ประชาสัมพันธ์(สำหรับผู้ปกครอง) E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจริยา เมืองเดิม
ครู
นางประสิตา คงเทพ
ครู
นางประพิศ บุญช้าง
ครู

นางสิริการย์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
ครู
นางรุ่งรัตน์ วงศ์อินทร์
ครู
นางสินาถ วิสค์
ครู

นางพรใจ ฉัตรบรรยงค์
ครู
นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
ครู
นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์
ครู

นายจักรกฤช ทองมา
ครู
นายสรรเพชญ สุวรรณมณี
ครู
นางวนิดา กระสินธุ์
ครู

นางชุติมา ศรีโชติ
ครู
นายพรชัย สุชีวพลานนท์
ครู
นายวิโชติ ครุฑคาบแก้ว
ครู

นางสาวนิภาพร ตันติเวชวงศ์
ครู
นางสาระภี แสงทอง
ครู
นางอรพันธ์ มีชัย
ครู

นายยงศักดิ์ เฉิดฉายมณีนิล
ครู
นางสาวจิรา โซ่โดบ
ครู
นายอุดม ฉัตรบรรยงค์
ครู

นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้ว
ครู
นางนฤมล ยศถา
ครู
นางนวลชรินทร์ วงษ์เทเวศ
ครู

นางสาววันดี วิชัยดิษฐ์
ครู
นางขนิษฐา พูนพิพัฒน์
ครู
นางรัชดาพร โสมขันเงิน
ครู

นางอรุณี หีตเสมียน
ครู
นางนิศากร พันธ์ประทุม
ครู
นางสาวนฤมล กาฬแก้ว
ครู

นางสาวจิณณ์ณัฐตา พรหมคีรี
ครู
นางสุภาวดี ชัยสวัสดิ์
ครู
นางสาวสุดา นุ้ยนวล
ครู

นายวีระศักดิ์ สกุลอ่อน
ครู
นางแววตา เสถียรรังสฤษดิ์
ครู
นางวนิดา ประยุทธยรรยง
ครู

นางนิตยา แก้วชลคราม
ครู
นายกิตติ์ พรหมสงฆ์
ครู
นางเสาวภา จารุรัตน์
ครู

นางบุญชุบ สอนขำ
ครู
นางสาวพรนภา หล่อพันธ์
ครู
นางระพีพรรณ อินทรเจียว
ครู

นางพิมพ์ปวีณ์ วิชัยดิษฐ์
ครู
นางสาวจิราภรณ์ กาฬแก้ว
ครู
นางปรีดา เขจรรักษ์
ครู

นางสายใจ แสงระวี
ครู
นางวัลลวดี ศรีสมบัติ
ครู
นางพนิดา หัสโสะ
ครู

นางวาสนา ม่วงทอง
ครู
นางกฤษณี คุ่ยสวัสดิ์
ครู
นางภัสสร เกียรติพิริยะ
ครู

นางสาวกัญญา พลอยทองคำ
ครู
นายสมบัติ ศรีเมือง
ครู
ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิล
ครู

นางวรรณา นาคพิน
ครู
นางสาวอัจฉราวดี สิริติกิจ
ครู
นางอุไร ใจปลื้ม
ครู

นางสาวกานต์พิชชา อ่อนแก้ว
ครู
นายอธิพล วงศ์ธรรม
ครู
นายพสุชา อาจณรงค์
ครู

นางสาวชัญญา ลาดจันทึก
ครู
นางจินตนา ธุถาวร
ครู
นางเปรมยุดา ณ วาโย
ครู

นางเย็นตา ชูสกุล
ครู
นางบุญญา แซ่ภู่
ครู
นางญานี จ่าแก้ว
ครู

นางอัญชลี ศรีสมทรัพย์
ครู
นางกัณนิกา ทองโชติ
ครู
นางรวิกานต์ เหลาทอง
ครู

นางวิภารัตน์ พรหมภักดี
ครู
นางเรณู พรหมเมือง
ครู
นางสาวดารุณี คงแก้ว
ครู

นางสาวศิริพร แวดือราปู
ครู
นางสาวเกษรา เกิดแป้น
ครู
นางสาวขวัญใจ ชูโชติ
ครู

นายจามร บุญเปลื้อง
ครู
นางสาวเบญจมาศ รอดสุข
ครู
นางสาวศศิธร เพชรสงวน
ครู

นางสาวอัญชลี ชิตกุล
ครู
นางพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล
ครู
นางสาวชื่นกมล ชิตินทร
ครู

นางสาวนิภาวรรณ เทพีรัตน์
ครู
นายภานุพันธุ์ บุณยะวรรธนะ
ครู
นางสาวปีย์วรางค์ จิรกานต์สุวรรณ
ครู

นางสุขปองกานต์ อภิรมรัตน์
ครู
นายรพีพัฒน์ คงคำ
ครู
นายวิภาค ศรีสมทรัพย์
ครู

นางดรุณวรรณ บุณยะวรรธนะ
ครู
นางอุษา บุญทองสังข์
ครู
นางศจีวันทย์ ช่วยเกิด
ครู

นางสาวอำพรรัตน์ หนูเสน
ครู
นางสาวธนิดา ปรีชามารถ
ครู
นายเอกพล วงศ์ประจันต์
ครู

นางสีฟ้า สิทธิเกษมกิจ
ครู
นางสาวจันทร์เพ็ญ นวลแก้ว
ครู
นางสาวลัดดาวรรณ ชูนาวา
ครู

นางสาวนันทิยา หมวดสีอินทร์
ครู
นายธนชิต ช่วยสุ้น
ครู
นางวิจิตรา ไทยปาน
ครู

นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์
ครู
นายสานิตย์ ซุ่นกี่
ครู
นายจิรพีร์ มีสม
ครู

นางปิยธิดา ทองปลูก
ครู
นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่า
ครู
นายพรพงศ์ เพชรพิรุณ
ครู

นางสุกัญญา ราชวิเชียร
ครู
นางจุรีรัตน์ สกุลธนา
ครู
นางสาวสุดารัตน์ โพธิกุล
ครู

นางสาวพีรนันท์ วันชา
ครู
นางสาวอนงค์ กุลน้อย
ครู
นางรัตน์ชนก ประดับ
ครู

นางเลขา พรพลประชาสิทธิ์
ครู
นางสาวจตุพร โมสิกรัตน์
ครู
นางพนิดา รักญาติ
ครู

นางอรสา หรรษพลางกูร
ครู
Mr.ภาสกร แซ่ตั้น
ครู
นางสาวสุประวีณ์ ลิ้มอิ่ม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุพัตรา อุตมะโยธิน
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุธิดา ทองด้วง
ครู
นายวัชรินทร์ อินทร์สุวรรณ
ครู

นายนิวัฒน์ หมัดปาด
ครู
นางสิริกิติยา ยิ่งยงค์
ครู
นางลัดดาวัลย์ อินทร์ทรัพย์
ครู

นางสาวณัฏฐ์รียา พรหมคีรี
ครู
นางสาวอรอัญ ศิริรักษ์
ครู
นางสาวขรรค์ทอง พร้อมประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพลอยปภัส อุดมสัตยานุกิจ
ครู
นายสงวน เรืองเกิด
ครู
นางสาวดลนภา คุ่ยสวัสดิ์
บุคลากรทางการศึกษา

นางอ้อยใจ พัฒนเจริญ
บุคลากรทางการศึกษา
นางจีระภา หอมกอ
ครู
นายอดิศักดิ์ ศรีสำอางค์
ครู

นายธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์
ครู
นางธัญธิดา บุญชุม
ครู
นางสาวรุจิรา ภูมิไชยา
ครู

นางสาวเบญจวรรณ สุรัมย์
ครู
นางสาวธิดารถ ผิวนวล
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวปิยะวรรณ คุณแสง
ครู

นายวุฒิชัย อำนวยเวช
ครู
นางหทัยรัตน์ หนูทอง
ครู
นางสาวชยุฎา ครุฑคาบแก้ว
ครู

นางสาวนวรัตน์ เลาวิลาศ
ครู
นางสาวณัฐกานต์ น้อยแนม
ครู
นางสาวพุทธพร กังก๋ง
ครู

นางสาวธนิตา เนตรรุ่ง
ครู
นายไพสิฐ สายอุบล
ครู
นางสาวโสภิตา ชูจินดา
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เหล้า
ครู
นางสาวเบญจพร แดงเพชร
ครู
นางสาวสุดาวรรณ สมคิด
ครู

นางสาวภาวิณี เพ็ชรบูรณ์
ครู
นางสาวกานต์นรี คงจันทร์
ครู
นางสาวหนึ่งฤดี กูหมาด
ครู

นายจิตติน เพลงสันเทียะ
ครู
นางสาวศิริรัตน์ ปานเนียม
ครู
นางสาวกนกอร แดงเนื่อง
ครู

นางสาวอมรา พรมพุ่ม
ครู
นางสาวธัญญาภรณ์ ด่านหน้า
ครู
นางสาววิชุตา คีรีมา
ครู

นางสาวโสรยา นาคมาก
ครู
นายปิยะพงษ์ ธรรมบำรุง
ครู
นายกัมปนาท นาคพังกาญจน์
ครู

นางสาวถกลรัตน์ คงชื่น
ครู
นายนพดล ประยงค์
ครู
นายกัลยวรรธน์ สุวรรณมณี
ครู

นายสิทธิพร ชุลีธรรม
ครู
นางสาวณัฐชญา เรืองแพ
ครู
นางสาวศศิเกตุ ทีปธนานนท์
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวธนิดา วิรุณ
ครู
นางสาวณรรชพรรณ สมบัติแก้ว
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวจารุรัตน์ มานะรุ่งเรือง
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววรารัตน์ หะรินทร์
ครู
นางอรอุมา เกิดแป้น
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพรรษวรรณ วัฒนพร
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพรวิณีย์ จันทระ
บุคลากรทางการศึกษา
นายวุฒิสรณ์ ธรรมอุปกรณ์
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวมาศสุภา อาชาฤทธิ์
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ พรมฤทธิ์
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปัจมาพร มีแก้วน้อย
บุคลากรทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา เพชรสลับแก้ว
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุกัลญา ร่าหมาน
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวนุชนาถ โพธิ์ประทับ
ครู
นางสาวรัศมี ชาติเพียร
ครู

นางสาวพัชนี ศรีประดิษฐ
ครู
นางสาวสุรีภรณ์ ชินทะเล
บุคลากรทางการศึกษา
นายไชยวิจักขณ์ รัตนารมย์
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ แป้นหนู
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวณัฐวดี ใจเย็น
ครู
นางสาวสิรารัตน์ ทีปธนานนท์
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววิลัยวัลย์ แก้วห้วย
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวธนภรณ์ เนตรเจริญ
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวอัจจิมา สุขอุบล
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวJenelyn Deguma Orbe
ครูต่างชาติ
MissALBERLYNCORDILLA VELARDE
ครูต่างชาติ
Mrs.Santos Michel Maranon
ครูต่างชาติ

นางรำพึง จิตติอาภรณ์
ครู
นายอนันต์ อินทร์จันทร์
ครู
นายบุนยธร สุนทร
ครู

นางวาสนา เนตรเจริญ
ครู
นายชนก ณ วาโย
ครู
นายประสิทธิ์ เสวกวัง
ครู

นางสาวอรวรรณ นวนหนู
ครู
นางสาวทัดดาว จิตรักดี
ครู
นายวิศรุต เสืออินโท
ครู


สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 42 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 163 คน
รวม ทั้งหมด 205 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
2. ครูทั้งหมด 198 คน
3. ครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 3 คน
4. บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 22 คน
5. ครูต่างชาติทั้งหมด 3 คน
รวม ทั้งหมด 227 คน