บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา


เลขบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน)