ผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา         
             
                         
    บาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์    บาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ    
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา       ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา      
                           
           ซิสเตอร์พวงผกา   ราชธน          
        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา        
     
 
             
           
ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ         ผช.ผอ.กลุ่มงานจิตตาภิบาล       ผช.ผอ.กลุ่มงานวิชาการ ระดับมัธยม   ผช.ผอ.กลุ่มงานจัดการศึกษา   ผช.ผอ.กลุ่มงานบุคคล  
                     
    20160614095852 8735f167 me   20160614095852 e6973904 me
 ผช.ผอ.กลุ่มงานวิชาการ ระดับประถม    ผช.ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา    ผช.ผอ.กลุ่มงานกิจการนักเรียน    ผช.ผอ.กลุ่มงานปฐมวัย