คณะกรรมการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 
       
       
     
  บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ    
  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ    
  ประธานกรรมการ    

 
 
 
บาทหลวงทรงราชย์   ศรีระหงษ์   บาทหลวงนที     ธีรานุวรรตน์  
ผู้อำนวยการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองประธานกรรมการ   กรรมการ  
       
ซิสเตอร์พวงผกา    ราชธน นางอัมพร   เมฆฉาย นางพรพรรณ  ใจซื่อ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
       
นางรดา   อัครเมธีกุลล์   นายบุนยธร     สุนทร  
ผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนครู  
กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ