โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 
       

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา

       
                     
 คณะกรรมการนโยบายและการวางแผน    กลุ่มงานธุรการ    กลุ่มงานงบประมาณการเงินและการบัญชี    กลุ่มงานพัสดุครุภัณฑ์    กลุ่มงานอาคารสถานที่    กลุ่มงานบริการและสวัสดิการโรงเรียน
                     

หัวหน้ากลุ่มงาน

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาบริหารการศึกษา

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาบริหารการบัญชี

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาการบัญชี

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาบริหารงานรัฐกิจ

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาการตลาด

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาสุขศึกษา

                     

- วุฒิปริญญาตรี

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

- วุฒิปริญญาโท

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาปฐมวัย

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาการจัดการ

 

- วุฒิปริญญาตรี

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาศิลปศาสตร์

                     
       

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาการจัดการศึกษา

 

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาคหกรรม

                     
       

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาการบัญชี

         
                     
                   

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                     
                   

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาคหกรรม

                     
                   

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- สาขาการบริบาล

                     
                   

- วุฒิปริญญาตรี

- สาขาปฐมวัย