ตราสัญลักษณ์

 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

logocolor

                  Logo.JPG            Logo.PNG             

                     

ฝ่ายวิชาการ

 

1. แบบฟอร์ม (บันทึกข้อความ)                                                   (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

2.แบบฟอร์ม (ใบขออนุญาตนำนักเรียนไปทำกิจกรรม)               (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf) 

 

3.แบบฟอร์ม (ใบแลกคาบสอน)                                               (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

4.แบบฟอร์ม (แผนการจัดการเรียนรู้ 2558)                               (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)       

 

 

    ฝ่ายงบประมาณ - การเงิน

 

1. ระเบียบในการเบิกจ่าย (ขอยืมเงินทดรองจ่าย)                                                                     (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กท.31)                                    (โหลดไฟล์นามสกุล docx)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

3. ขออนุมัติยืมเงิน (กท.34)                                                      (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

4. ขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (กท.35)             (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

 

   ฝ่ายอาคารและสถานที่

1. แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ (กท.51)                                                                                   (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

2. ใบขออนุญาตใช้ห้องเรียน/ห้องประกอบ/สถานที่ (กท.52)                                                       (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

 

    ฝ่ายพัสดุ / ครุภัณฑ์

1. ใบแจ้งซ่อมพัสดุ - ครุภัณฑ์ (กท.43)                                                                                     (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

2. ใบขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งทำพัสดุ - ครุภัณฑ์ (กท.44)                                                                   (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

3. ใบแจ้งพัสดุ - ครุภัณฑ์ ชำรุด/เสียหาย (กท.45)                                                                       (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

 

       ฝ่ายบุคลากร

1. แบบฟอร์ม รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน         (โหลดไฟล์นามสกุล docx)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

2. แบบฟอร์ม รายงานการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                         (โหลดไฟล์นามสกุล doc)          (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

3. แบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา                                                  (โหลดไฟล์นามสกุล docx)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

4. แบบฟอร์ม  ใบคำร้องขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมอื่นฯ                                                     (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

5. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                                                             (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

6. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินช่วยเหลือบุตร                                                                                       (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

7. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                                                                      โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

8. แบบฟอร์ม ใบลางาน                                                               (โหลดไฟล์นามสกุล doc)         (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

9. แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ                                              (โหลดไฟล์นามสกุล doc)         (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

10. แบบฟอร์ม ใบลาขออนุญาตกลับก่อนเวลา                               (โหลดไฟล์นามสกุล doc)         (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

11. แบบฟอร์ม SAR ครูสนับสนุน                                                  (โหลดไฟล์นามสกุล docx)      (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

12. รายงานผลการปฏิบัติงานและ ขอเลื่อนขั้นเงินเดือน                    (โหลดไฟล์นามสกุล doc)        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

 

     ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี

1. ใบส่งข้อมูล เพื่อประกาศผ่านเว็บไซต์ (ศท.31)                                                                        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

2. ใบแจ้งวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีขัดข้อง (ศท.32)                                                                       (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

3. ใบแจ้งผลการตรวจ ซ่อมวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี (ศท.33)                                                        (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

4. ใบส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี (ศท.34)                                                                            (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

5. ใบตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ศท.35)                                    (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

6. ใบแจ้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง (ศท.36)                                                                          (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

7. ใบยืม วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี (ศท.37)                                                                                  (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

8. แบบคำร้องขอติดตั้ง Software (ศท.38)                                                                                  (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)

 

9. ใบแจ้งข้อมูล งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน (ศท.39)                                            (โหลดไฟล์นามสกุล pdf)