logots

                                                                                    สวัสดิการการรักษาพยาบาล

 

  

  - ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกระดับชั้น ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

 

  - สามารถใช้สิทธิได้ที่  โรงพยาบาลทักษิณ และ โรงพยาบาลศรีวิชัย  จ.สุราษฎร์ธานี 

   

  - ขอบเขตความคุ้มครอง   : ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกที่ทั่วโลก 

  

  - การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ  6,000 บาท / ครั้ง  

  

 - หลักฐานในการเข้ารักษาพยาบาล 

     - บัตรประชาชน   

     - บัตรนักเรียน 

  

 - กรณีนอกเวลาเรียน ให้ใช้บัตรนักเรียน / บัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการเข้ารับการรักษา กับโรงพยาบาล 

  

 - กรณีสำรองจ่าย ให้ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาหรือตัวแทน 

  

 - หลักฐานในการสำรองจ่าย

      - ใบรับรองแพทย์

      - ใบเสร็จ 

 

 

 - กรณี เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ จากการถูกฆาตกรรม หรือการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  คุ้มครองชีวิต  60,000 บาท  

 

 

* หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ นางสาวจันทร์เพ็ญ นวลแก้ว  

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                                งานบริการและสวัสดิการ

                                                                                                                                 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา