นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางนวลชรินทร์ วงษ์เทเวศ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางลัดดาวัลย์ อินทร์ทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวณัฐชญา เรืองแพ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางสินาถ วิสค์
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/3
นางวนิดา ประยุทธยรรยง
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางบุญชุบ สอนขำ
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/4
นางสาวสุดาวรรณ สมคิด
ครู
ครูประจำชั้น ป.1/4