ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเปิดกองลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือโลก
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โดยมีนายสุระ  รักบางแหลม  เป็นประธานเปิดพิธี และให้โอวาสแก่ลูกเสือ - เนตรนารี 

Read more...

 

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "สดุดีครูกลอนสุนทรภู่  มหากวีเอกของโลก" ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงระบำไก่ชน กิจกรรมโต้วาที  รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการ  โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์  ศรีระหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของนักเรียน

Read more...

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่้อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการจัดทำโครงงานที่สอดคล้อง  กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"  โดยอาจารย์ชลชาสน์  ศักดาลักษณ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา   ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมราฟาเอล  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Read more...

 

วันที่ 26   มิถุนายน  2558  กลุ่มบริหารงานทรัพยาเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14  , สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพลังงาน และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก "7พันล้านฝัน 7พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก"    โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การนำขยะมาแลกไข่ไก่ , เล่นเกมตอบปัญหา , การจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การใช้พลังงาน และการคัดแยกขยะ เป็นต้น ณ ใต้อาคารดอนบอสโก  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

Read more...

ภาพกิจกรรม