ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


E - Money

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

Download Document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


Gallery

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต  (เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล) ในวันที่ 4  สิงหาคม  2558 ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ. ห้องประชุมราฟาเอล   โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา แด่ครูผู้สอนในโรงเรียน เครือข่ายสะเต็มศึกษา " ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยคณะวิทยากรครูพี่เลี้ยงสะเต็ม สสวท. ระหว่างวันที่ 25-26  กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับธรรมดีคลับ จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยพระพงศกร กิตฺติเมธี  พระมหาวุฒิชัย  ชยวุฑฺโฒ  พระวิทยากรจากวัดสุชน  พระปลัดสุทัศน์  เขมปญฺโญ  วัดสระเรียง  และพระธวัชชัย  วิชฺชาธโร วัดนิกรรังสฤษฏ์ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม  2558  ณ  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม  2558  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ  โบราณสถานเขาคา และวัดเจดีย์  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more...

ภาพกิจกรรม